کلید واژه: "زنان صالح"

آیا در بهشت لذت جنسی وجود دارد؟

نوشته شده توسطرحیمی 8ام دی, 1398
  از نظر قرآن مجید، معاد هم جنبه جسمانی دارد و هم جنبه روحانی؛ چرا که انسان در آن صحنه با جسم و روح حاضر می شود و طبعاً باید در هر دو جنبه غرق مواهب و برکات الهی گردد، آنهایی که نعمت های بهشتی را معنوی و روحانی می پندارد و یا تنها پاداش و لذایذ معنوی و… بیشتر »