کلید واژه: "قبر ، قیامت ،گناه، اغثنی یا غیاث المستفیثین"

اَبْكي لِخُروُجِ نَفْسي

نوشته شده توسطرحیمی 26ام آبان, 1393
نه با کوه گناهم استقامت نه پیش آتش نارم شهامت امان از وحشت قبر و قیامت هم از آن دیده ام گرید هم از این اغثنی یا غیاث المستفیثین بیشتر »