کلید واژه: "آیت‌الله علی صفایی حائری"

چرا ازدواج نمی‌کنی؟

نوشته شده توسطرحیمی 13ام فروردین, 1399
  به یکى از بچه‌ها گفت: «چرا ازدواج نمی‌کنی؟» او گفت: هنوز زود است. فرمود: «اگر کسى لباس گرم زمستانى یا نفت چراغش را زودتر تهیه کند، بهتر نیست؟» به دیگرى همین توصیه را کرده بود، اما جوان گفته بود: «آخر کى به ما زن می‌دهد؟» فرمود: «وقتى تو خودت روى خودت… بیشتر »